Црвена Звезда Београд / Red Star Belgrade / Crvena Zvezda

Switch to desktop

Истина о ККЦЗ: Нови правилник - у служби српске кошарке, а не једног клуба


pravilnik-2014-page-001

У прошлом тексту бавили смо се Правилником о утврђивању критеријума за награђивање београдских спортских клубова за учешће и постигнуте резултате у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима из 2010. Године (даље: Стари правилник).

Да се подсетимо, наведеним правилником предвиђено је да се награде за београдске спортске клубове обезбеђују по следећој процедури:

- висину награда за сваку такмичарску сезону посебно, према врсти и фази такмичења, утврђује Секретар Секретаријата за спорт и омладину. (члан 8 Старог правилника)
- Градоначелник дониси генерални Закључак којим потврђује предлог висине награда, за сваку такмичарску сезону посебно. (чл. 8 Старог правилника)
- на основу Закључка градоначелника и остале потребне документације, Секретар доноси Решење о преносу финансијских средстава клубу. (члан 9 Старог правилника)

Клубови су притом дужни да примљена средства користе у складу са наменом истих, а о чему је клуб дужан да достави Извештај у року од 15 дана од дана утрошка (чл. 12 старог правилника) при чему није прописана санкција за супротан начин поступања.

До сада смо утврдили да:

- не постоји акт секретара којим се утврђује висина награда у складу са Старим правилником (за сваку такмичарску сезону посебни и одређен према врсти и фази такмичења), прецизније - утврдили смо да постоји некаква табела коју је попунио ко зна ко (јер није потписана) и ко зна кад (јер не постоји заводни печат, са заводним бројем и датумом пријема), и ко зна за који период (јер није јасно на коју се сезону односи), при чему садржински ни у чему не одговара прописаној садржини акта којом се утврђују висине награда, већ има форму табела којом се региструју већ извршене уплате према појединим клубовима.
- не постоји Закључак Градоначелника којим се потврђује акт Секретара о утврђеним наградама, за сваку такмичарску сезону посебно.

Имајући у виду наведено, јасно је било закључити и да су средства која су исплаћена на основу овог Правилника, у целости, била исплаћена кршењем прописане процедуре, те у износима који су утврђивани произвољно и по потреби.

Као што смо напоменули у претходном делу, овакав начин поступања, не само да није Законима и осталим Општим актима дозвољен, већ је и кажњив.

Овог пута решили смо да се бавимо Правилником о критеријумима, условима и начину финансирања београдских спортских организација за учешће и постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима (даље: Нови правилник), који је заменио Стари правилник из 2010. године и којим је, по наводима појединаца из КК Партизан, исти клуб оштећен за износ који се мери милионима динара, а који је требало да им буде исплаћен на основу Старог правилника.

С обзиром на то да смо елементе Старог правилника већ разрадили и апсолвирали, можда је најбоље наспрам истих посматрати и елементе новог правилника.

За почетак, на основу Новог правилника, а као саставни део - додатак истог, заведена је и табела финансирања клубова за учешће у евро куповима за сезону 2013/2014. (чл. 4 Новог правилника)

Иста табела је Д Е П Е Р С О Н А Л И З О В А Н А, односно критеријуми за награђивање у истој класификовани су по врсти, рангу, називу такмичења, фази и оствареном резултату, као и висини средстава која се у свакој унапред предвиђеној ситуацији може доделити спортској организацији.

Подсећања ради, слична табела, по Старом критеријуму  била је успостављена и базирана на персоналном критеријиму, награде су биле одређене по клубовима, а не по такмичењима и успесима.

Табела по Старом правилнику није донета за тачно одређену сезону (иако је то морала бити), није ни заведена ни потписана (што је чини неуредном и неприменљивом).

За разлику од поменуте табеле, табела донета на основу Новог правилника  је и потписана и донета за тачно одређену сезону и заведена заједно за Новим правилником, при чему њена примена почиње истовремено са истим.

Табеле донете по Старом и по Новом правилнику имају једну заједничку карактеристику: нису потврђене Закључком градоначелника. Међутим, док је код табеле донете на основу Старог правилника таква обавеза постоји и предвиђена је одредбом члана 8. Старог правилника, код Новог правилника то није случај.

Нови правилник не предвиђа обавезну потврду висине награда Закључком градоначелника, као што чини Стари правилник, па постојање истог закључка није неопходни предуслов пуноважности исплата који се врше на основу истог (као што јесте код старог).

Даље, Нови правилник, за разлику од старог, у свом тексту уводи намену средстава која се по истом исплаћују из буџета града. Дакле, она правна рупа настала на прелазу између члана 12. и члана 2. Старог правилника, о којој је било речи у претходном тексту, је исправљена и то одредбом члана 8. Новог правилника.

Нови правилник, у одредби члана 8. предвиђа намену средстава за организацију утакмице, смештај, превоз, закуп термина за утакмице, куповину опреме, канцеларијске трошкове, трошкове хонорара лица (спортских стручњака и стручњака у спорту који раде на реализацији програма), таксе и друге трошкове службених лица, провизије банкама, лекарских прегледа спортиста и друге трошкове до 5% реализованих средстава неопходних за реализацију програма (ширење информација, штампање, канцеларијски материјал, осигурање, финансијске услуге, комуникацијске услуге и сл.).

Дакле, Новим правилником је мање-више предвиђена иста намена средстава која су таксативно била набројана у формуларима Извештаја о наменском утрошку средстава које је предвиђао Стари правилник, а где су Извештаји постали опште познати због сукоба ћириличног и латиничног писма у оквиру истих који су створили представници КК Партизан.

Прецизније, Нови правилник је проширио и допунио правце у којима се могу наменски пласирати средства и исти правилник ни овај пут, као што то није чинио ни Стари правилник, односно формулари Извештаја издати по основу истог, није предвидео могућност да се средства наменски троше на плате играча.

Међутим, Нови правилник за разлику од Старог, предвиђа санкцију за "креативни" однос према наменском утрошку средстава, тако да, сходно одредби члана 8 став 2 Новог правилника, ко буде поступао, као што је то КК Партизан поступао, на пример, у претходном периоду, за то може бити санционисан двогодишњом забраном исплате средстава из градског буџета.

Такође, инструмент за реализацију награђивања по Новом правилнику јесте уговор који спортски клуб закључује са Секретаријатом за спорт и омладину, сходно одредби члана 7 Новог правилника.

У случају Старог правилника, то је било Решење  секретара Секретаријата за спорт и омладину, сходно одредби члана 9 истог. Прецизизније, Старим правилником нигде није предвиђено овлашћење Секретара Секретеријата за спорт и омладину да може закључивати било какав уговор којим се пласирају средства,  намењена за награђивање клубова (а још мање овлашћење за самостално уређење намене тих средстава, као што на пример постоји такво слично ограничено овлашћење у одредби члана 9. Новог правилника).

Слобода уговарања је ограничена када су у питању државни органи, или, на пример, органи локалне самоуправе, односно њихова слобода уговарања ограничена је прописима која регулишу овлашћења која исти органи врше, те сходно томе, ни орган локалне самоуправе нити било који други орган у оквиру истог није властан закључити било који уговор, ако посебним Прописом за то није овлашћен. У конкретном примеру, инструмент исплате награда по Старом правилнику је Решење секретара за спорт и омладину, а на основу претходног Закључка градоначелника потврђене висине награђивања, и ништа друго. Примена сваког другог инструмента, а тиме и уговора, је прекорачење овлашћења предвиђених правилником и представља повреду принудних прописа, али о овој теми детаљније у наредном тексту.

Какав би резултат био између упоређених одредби Старог и Новог правилника?

Резултат није могуће изразити, јер је само један од ова два правилника подобан да производи правно дејство, а то је Нови правилник из 2014. године.

Чак и ако занемаримо мањкавости које постоје у самом Старом правилнику, исти правилник никако није могао послужити као основ за исплату било које награде, јер је процедура спровођења истог, из више пута поменутих разлога, третирана као непостојећа.

Није донет валидан акт којим се утврђују висине награда, и није донет валидан закључак којим се потврђује акт о висини награда, тако да је сваки инструмент исплате средстава који је употребљен – употребљен без одговарајућег основа. Па чак и инструмент исплате који је употребљен није био онај који је предвиђен Правилником, о чему ћемо више писати наредни пут.

На основу наведеног јасно произилази да нико није могао оштетити КК Партизан за обећане исплате, јер основа за поменуте исплате није ни било. Први легалан основ за исплате за успехе КК Партизан појавио се са усвајањем Новог правилника 2014 године, тако да је нејасан напад челника КК Партизан на овај пропис а обзиром на то да им једино наведени, Нови правилник, извор из кога могу црпети средства о којима толико посвећено, а надасве често, говоре.

У прилогу можете погледати Нови правилник:


pravilnik-2014-page-001

 

pravilnik-2014-page-002

 

pravilnik-2014-page-003

 

pravilnik-2014-page-004

 

pravilnik-2014-page-004

 

pravilnik-2014-page-005

 

pravilnik-2014-page-006

Фотографије докумената у пуној величини можете погледати ОВДЕ.

Повезани чланци:

Како је српска кошарка спакована у гепек зарад лажне доминације

Истина о ККЦЗ: генијалност пројекта спаса и стални ход по ивици амбиса

Истина о ККЦЗ: мeдијска мрежа црно-беле удовице

Истина о ККЦЗ: Вашим „доказима” никад не верујемо! (ВИДЕО)

Истина о ККЦЗ: неправилни правилници у служби лажне доминације - први део (ВИДЕО)

RedStarBelgrade

Top Desktop version